studije MCP

Kliničke studije MCP Frajburg

Modifikovani pektin citrusa (MCP) je izmenjeni oblik pektina koji se apsorbuje u organizmu. Kao rezultat toga, prirodni citrusni pektin ne može imati iste efekte na rak kao modifikovani pektin citrusa.

Novi pregled istraživača na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Merilenu naglašava veliki broj objavljenih istraživanja koja pokazuju kako modifikovani pektin citrusa (MCP) djeluje protiv raka. Studija MCP, koja je objavljena 18. aprila u Američkom časopisu za farmakologiju i toksikologiju, takođe ispituje sinergistički odnos MCP-a sa hemoterapijom, kao i njegovu sposobnostI da modulira imunitet, bezbedno uklanja teške metale i blokira pro-inflamatorni protein galektin-3.

Klinička Dobrobit Pacijenata sa Uznapredovalim Solidnim Tumorima Koji su Tretirani sa Modifikovanim Citrus Pektinom: Pilot Studija Koja Obećava

Mark Azemar, Bernd Hildenbrand, Brigit Hering, Manfred E. Helm i Klemens Anger deljenje Kliničke Onkologije Centra za Biologiju Tumora na Albert-Ludvig Univerzitetu u Frajburgu u Nemačkoj, Sonenberg-Klinika, Bad Zoden Alendorf Nemačka.

Rezime Svrha: Sproveli smo pilot probu kako bismo procenili podnošljivost, kliničku dobrobit kao i antitumorsku efikasnost Modifikovanog (hidrolizovanog) Citrus Pektina (MCP) kod 49 pacijenata sa raznim solidnim tumorima u uznapredovaloj fazi. MCP je hidrolizovana forma vlakana polisaharidnog pektina, dobijena iz citrusnog voća, koja služi da se vezuje za Galektin-3. Pretklinička istraživanja su utvrdila efikasnu inhibiciju razvoja tumora kao i metastaze u raznim modelima solidnih tumora.

Pacijenti i Metod: Lečenje se sastojalo od oralnog uzimanja 5 g MCP-a tri puta dnevno. Jedan ciklus terapije je definisan kao 4 nedelje lečenja. Ciljevi su klinička dobrobit (bol, funkcionalnost, promena težine), bezbednost, odziv tumora (kriterijum OTPORA) i kvalitet života (EORTC QLQ30).

Rezultati: 49 pacijenata je primljeno, od kojih je 29 bilo ocenjivano radi kliničke dobrobiti nakon 2 ciklusa lečenja. Svi pacijenti su dobro podnosili terapiju, bez ikakvih ozbiljnih nuspojava vezanih za terapiju. Nakon 2 ciklusa oralnog uzimanja MCP-a, 6 od 29 pacijenata (20.7%) je imalo opštu kliničku dobrobit vezanu sa stabilizacijom ili poboljšanjem kvaliteta života. Sa namerom lečenja osnove, 11/49 pacijenata (22.5%) je ispoljilo stabilizaciju bolesti (SB) nakon samo 2 ciklusa, a 6/49 pacijenata (12.3%) je ispoljilo SB na period duži od 24 nedelje. Jedan pacijent koji je bolovao od metastaze karcinoma prostate je ispoljio smanjenje nivoa seruma PSA od 50% nakon 16 nedelja lečenja uz značajan porast kliničke dobrobiti, kvalitet života i smanjenja bola.

Zaključak: Čini se da MCP ima pozitivan uticaj posebno na kliničku dobrobit i kvalitet života kod pacijenata sa znatno uznapredovalim solidnim tumorima. Predstavljeni preliminarni podaci daju ohrabrenje za dalje istraživanje uloge MCP-a u prevenciji i lečenju raka.

Ključne reči: modifikovani citrus pektin, vlakna, antineoplastični agensi, pilot studija

Uvod

Biljna vlakna, dobijena iz voća, sadrže pektin, izuzetno složene, nerazgranate polisaharide bogate ostacima galaktozila (šećeri ugljenih hidrata), za koje se veruje da sadrže brojne osobine koje pospešuju zdravlje.

Običan pektin izolovan iz citrusnog voća ima molekularnu težinu od 100.000-200.000 daltona, dok se može izmeniti putem pH, temperature i enzimskog razgrađivanja u kraće i manje složene molekule. Ovi kraći lanci ugljenih hidrata, poznati kao modifikovani citrus pektin (MCP) se lakše rastvaraju u vodi i lakše se apsorbuju i iskorišćavaju u telu od običnog, dugog lanca pektina.

U Sjedinjenim Američkim Državama, MCP je registrovan kao suplement u ishrani. Pored drugih dejstava, pokazalo se da kraće jedinice polisaharida daju MCP-u osobinu pristupa i jake veze sa lektinima koji grade galaktoze (galektini)- posebno galektinom-3, koji se nalaze na površinama nekih vrsta ćelija raka, ometajući interakciju izmeĎu ćelija raka, kao i interakciju izmeĎu ćelija raka i lokacija metastaza.

Čini se da se MCP takmiči sa receptorima galektina-3, ili se vezuje za mesta gde se nalaze receptori galektina-3. Galektin-3 stupa u kontakt sa onkogenim Ras-om i posreduje onkogenom izazvanom transformaciji ćelija. TakoĎe je u vezi sa modulacijom upalnog procesa, kao i sa adhezijom i migracijom ćelija, utičući na metastazu tumora.

Štaviše, galektini pospešuju angiogenu aktivnost i ulogu posrednika ćelija tumora kako bi se izbegao odziv imunog sistema. Primenjen in vitro, monoklono antitelo u sukobu sa galektinom-3 snažno ometa eksperimentalnu metastazu pluća kod ćelija B-16 melanome i UV-2237 fibrosarkome.

Čak kod nekoliko modela tumora se pokazala direktna veza između nivoa galektina-3 i faze napretka tumora. U skladu sa tim, u studijama sa pacijentima koji boluju od raka debelog creva, želuca, grudi i štitne žlezde, stepen izraženosti galektina je direktno vezan sa fazom tumora . Izraženost galektina-3 se takođe može povezati sa malignim potencijalom tumora u centralnom nervnom sistemu.

Povodom toga, galektin-3 može biti zgodan cilj kod antitumornih terapija.

MCP takđe sadrži Ramnogalakturonan-II koji se pokazao lak za apsorpciju sve od creva do krvotoka, a može pomoći osobinama jačanja imuniteta i helacije teških metala kod MCP-a. Kod in vitro ispitivanja, anti-adhezivne osobine MCP-a su proučavane u ljudskom modelu, koristeći ćelijske nizove raka dojke MCF-7 i T-47D, ćelije adenokarcinoma prostate PC-3, ćelije melanoma A-375 i ćelije raka epiderma grkljana Hep-2.

Kako bi se istražila moguća inhibicija selektivnosti rasta tipa tumora, in vitro aktivnost MCP-a se ocenjivala kroz 19 ksenografta ljudskog tumora putem klonogenskog testa. MCP je bio efektivan sa dozom od 1 g/l kod polovine testiranih tumora, posebno kod modela raka debelog creva, jajnika i prostate. In vivo studije MCP-a na nekoliko životinjskih modela tumora ili na nizovima ćelija raka kod ljudi su pokazale antitumorna dejstva, inhibiciju metastaza tumora kao i angiogeneza vezanih za tumor.

Studije podnošljivosti nad miševima nisu pokazale nikakva trovanja ili nuspojave što se tiče gubitka telesne mase, smrtnosti, zdravstvenih problema ili ponašanja pri oralnom unosu MCP-a uz dnevnu dozu od 3-9 g/kg. Dnevna doza od 9 g/kg je maksimalna doza koja se može dati mišu u okviru granica koncentracije formule (neobjavljeni podaci). U prvoj ljudskoj studiji,

Strum i drugi* su ispitivali efekat MCP (15 grama dnevno) kod sedam pacijenata sa recidivom raka prostate. Zadivljujuće je što je četiri od sedam pacijenata ispoljilo produženje vreme udvostručenje PSA i to više od 30%, što ukazuje na smanjenje stepena rasta raka.

Ista grupa onkologa je nakon toga nastavila sa drugom fazom kliničkog ispitivanja, gde su se ispitivala dejstva MCP-a (Pecta-Sol®)

na pacijente sa rakom prostate, koji su imali biohemijski recidiv nakon lokalne terapije. 13 pacijenata je testirano na tolerantnost, a 10 pacijenata na reakciju. PSA se proveravao svaki mesec, it to 6 meseci pre početka ispitivanja pa onda
svakog meseca tokom narednih 12 meseci.

Pacijenti nisu dobijali nikakve suplemente ili terapiju raka prostate i to šest meseci pre ispitivanja koje je trajalo 12 meseci. Dnevna doza MCP-a tokom ispitivanja je bila 14,4 g, kroz tri podeljene doze. Vreme udvostručenja PSA (PSADT) je značajno povećano kod 7/10 pacijenata u istraživanju (70%, p value 0,05). Pored toga, kod jednog pacijenta je došlo do povećanja PSADT od 70%, meĎutim, nije bilo od statističke važnosti. Povećanje PSADT nije bilo u vezi sa Glisonovom ocenom.

Na osnovu pretkliničkih i kliničkih nalaza, izgleda da MCP može biti zanimljiva opcija pacijentima sa rakom, što znatno doprinosti istraživanju. Zato, na prvom koraku smo odlučili da izvedemo pilot studiju MCP kod pacijenata sa uznapredovalim solidnim tumorima, u onim slučajevima za koje ne postoje ni standardne ni ikakve obećavajuće terapije. Međutim, nismo mogli očekivati bilo kakvu efektivnu i dugotrajnu pozitivnu anti-tumornu reakciju kod tih pacijenata.

Dakle, pored stepena kliničke reakcije, fokusirali smo se na reakcije tolerantnosti, kvaliteta života i kliničke blagodeti, koji su merili simptomatsko poboljšanje na osnovu nivoa bola, uzimanja analgetika, sposobnosti obavljanja dnevnih aktivnosti i promene težine.

Pacijenti, Materijali i Metodi

Lokalna Etička Komisija je odobrila istraživanje, a izvedeno je u skladu sa Nemačkim Zakonom o Lekovima i Helsinškoj Deklaraciji. Studija je počela Septembra 2002., a završena Decembra 2003.

Pacijenti

Primljeno je 49 pacijenata sa uznapredovalim solidnim tumorima, za koje nema postojeće ili uopšte obećavajuće terapije. Kod svih pacijenata u studiji je postojao napredak tumora, bez ikakve promene terapije 2 nedelje pre početka studije. Uslov postavljen pred pacijente je bio da imaju osnovni nivo telesnog stanja pacijenta prema

Karnofski lestvici od najmanje 60%, ili da ima procenjeno vreme preživljavanja od 3 meseca. Detaljni podaci koje su pacijenti trebali da daju su sledeći: 18 godina, odgovarajuće funkcije vitalnih organa (WBC 3.000/µl, trombociti 100.000/µl, hemoglobin 10g/dl, AST i ALT 2,5 i kreatinin 1,5 puta veći od gornje granice za normalni opseg ovog instituta, albumin serum 3,5 g/dl), stabilan bol (Memorijska Kartica Procene Bola 60 mm, stabilnost intenziteta bola bar jednu sedmicu, nepromenjeno uzimanje analgetika bar tokom nedelje).

Trudnice, dojilje ili slični pacijenti u drugom kliničkom ispitivanju tokom poslednje 4 sedmice, kao i pacijenti sa cerebralnom mestastazom i pratećim ozbiljnim bolestima ili bolestima koje bi mogle da utiču na ocenu studije su bili isključeni.

Čak i pacijenti koji su se žalili na umanjeno uzimanje hrane usled otežanog gutanja ili duže mučnine, kao i pacijenti koji su bili podvrgnuti hemoterapiji ili radijaciji tokom 2 nedelje ili pacijenti koji su bili operisani tokom 4 nedelje pre početka ispitivanja, takođe su bili isključeni. Svi ispitanici su bili informisani i potpisali pristanak, dok je protokol kliničkog ispitivanja potvrđen od strane Odbora za Ocenu Instituta pre primanja pacijenta.

Priprema MCP

MCP je isporučila kompanija iz Ciriha ,,Take Care”, u obliku liofilizovanog praha. Pripremljen je od pažljivo pročišćenog Citrus pektina, putem enzimske hidrolize sa prehrambenim enzimima u vodenom rastvoru kako bi se dobila željena molekularna težina i stepen esterifikacije ispod 20%. Radi održavanja dobre rastvorljivosti, pektin se pH modifikuje putem parcijalne neutralizacije solima Kalijuma/Natrijuma. Rastvor pektina se zagreva i suši kako bi se dobio MCP u obliku praha.

Lečenje

Lečenje se vrši oralnim unosom 5g praha MCP tri puta dnevno, na svakih 8 sati. Prah MCP se rastvara mešanjem u maloj količini vode, potom rastvaranjem u soku po izboru. Jedan ciklus terapije je definisan sa 4 nedelje lečenja. Doza je izabrana na osnovu pretkliničnih studija nad životinjama kao i na osnovu kliničkog iskustva [10,27–29]. Pacijenti sa kliničkim poboljšanjima stanja mogu nastaviti lečenje na osnovu iste doze i rasporeda uzimanja doze.

Statistička analiza

Ova jednokratna, obećavajuća, otvorena, centralna pilot studija je procenjivala efekte antitumorne terapije MCP-a kod 49 pacijenata. Analizirani su jedino podaci onih pacijenata koji su dobili bar 2 ciklusa MCP-a. Nisu postavljane nikakve statističke pretpostavke za testiranje. Priroda analiziranih podataka je bila čisto istraživačka i deskriptivna.

Ciljevi ispitivanja

Definisani ciljevi su bezbednost, klinička dobrobit, kvalitet života i stepen kliničke reakcije. Namena ispitivanja nije bila da se proceni doprinos preživljavanju. Bezbednost Svih 49 primljenih pacijenata su uključeni bili u analizu bezbednosti.

Štetni slučajevi su procenjivani na osnovu opšteg kriterijuma otrovnosti (CTC, Verzija 2). Pacijenti su procenjivani na svake 4 nedelje kroz ispitivanja fizičkog stanja i istorije bolesti, potpune krvne slike, hemijskih profila i analize urina. Klinička dobrobit Procena kliničke dobrobiti je uključivala procenu stanja bola, funkcionalnog oštećenja i gubitka težine, pre i posle 2 i 4 ciklusa lečenja MCP-om [30].

Status bola

Stanje bola je procenjivano putem rezultata intenziteta bola i stepena uzimanja analgetika. Pacijenti su učestvovali u uvodnom periodu stabilizacije bola radi uspostavljanja baznih mernih vrednosti, nakon čega se jačina bola merila na dnevnom nivou (tako što su pacijenti popunjavali MPAC (Kartica za Procenu Bola) i dnevni uzimanja analgetika).

Pozitivnim rezultatom je nazivano svako poboljšanje iznad 20% bazne vrednosti kod jačine bola ili uzimanja analgetika, dok je negativan rezultat oslikavao pogoršanje bola ili povećanje uzimanja analgetika 10% iznad bazne vrednosti.

Uzimanje analgetika je izraženo u dnevnim ekvivalentnim miligramima morfijuma. Ako bi obe kategorije bola bile negativna, opšta klasifikacija bi bila negativna. Ako bi bar jedna kategorija bola bila pozitivna, opšta klasifikacija bi bila pozitivna. Ako su obe kategorije stabilne, opšta klasifikacija bola bi bila stabilna.

Funkcionalno Oštećenje

Funkcionalno oštećenje je ocenjivano nedeljno pomoću Karnofski procene stanja. Pozitivni rezultat je povezan sa poboljšanjem of 10% iznad bazne vrednosti, dok je negativan rezultat bio povezan sa pogoršanjem od 20% od bazne vrednosti, a stabilan rezultat je bio 10% poboljšanje i 20% pogoršanje od bazne vrednosti, respektivno.

Promene težine

Promene telesne težine su ocenjivane na svake 4 nedelje i smatrane su kao sekundarne mere. Kako bi pacijenti postigli pozitivnu ocenu opšte reakcije kliničke dobrobiti, morali su imati bar jedan pozitivan parametar (bol, procena stanja ili težina), bez negativnih ocena bilo kojeg drugog parametra. Ovo poboljšanje bi moralo da traje bar 4 nedelje. Primarna mera bola i procene stanja su se prvo ocenjivale.

Ako bi se pacijent smatrao stabilnim povodom primarnih mera kliničke dobrobiti, sekundarna mera promene težine je proveravana. Pacijent je imao opštu pozitivnu reakciju kliničke dobrobiti ako bi se promena težine smatrala pozitivnom.

U slučaju da promena težine nije pozitivna, stabilni pacijent bi se definisao bez kliničke reakcije. Pozitivna promena težine se smatrala povećanom sa najmanje 5% iznad bazne vrednosti (ukoliko pacijent nije razvio gomilanje tečnosti tokom studije). Svi drugi pacijenti su svrstani da nisu postigli reakciju na kliničku dobrobit.

Kvalitet života

Psihološki parametri ocenjeni u prikazanoj studiji su kvalitet života (QoL), meren putem upitnika EORTC-QLQC30 [32]. Pacijenti su zamoljeni da popune upitnik tokom 24 časa pre prvog uzimanja medikamenata, na kraju svakog ciklusa i/ili u slučaju preranog prekida. EORTC-QLQ-C30 je upitnik od 30 pitanja, uključujući pet lestvica funkcionalnosti, tri lestvice simptoma, opšte stanje zdravlja i šest pojedinačnih pitanja.

Sve lestvice i pojedinačna pitanja su u opsegu 0-100. Visok nivo predstavlja veći nivo reakcije. Tako da veći rezultat funkcionalnosti predstavlja visok nivo funkcionisanja, dok visok rezultat opšteg zdravstvenog stanja/QoL predstavlja veći kvalitet života, ali visok rezultat na lestvici/pitanjima simptoma ukazuje na slabljenje opšteg stanja. Principi ocene na ovim lestvicama su isti u svim slučajevima:

1. Proračun proseka pitanja koja doprinose vrednosti lestvice (grub rezultat- RS)
2. Linearna transformacija od 0-100 kako bi se odredio rezultat S. a. Lestvica funkcionalnosti: S = (1-[RS-1]/opseg) ×100
b. Lestvica/pitanja simptoma: S = ([RS-1]/range) ×100
c. Opšte zdravstveno stanje/QoL: S = ([RS1]/range) ×100

Reakcija Tumora

Pacijenti su ocenjivani zbog reakcija, na osnovu snimanja i Kriterijuma Ocene Reakcije kod Solidnih Tumora (RECIST) kao polazne tačke, kao i na svakih 8 sedmica.

Rezultati

Karakteristike pacijenata

U studiji je učestvovalo 49 pacijenta bele rase, starosne dobi izmeĎu 36 i 82 godine, sa različitim solidnim tumorima u uznapredovaloj fazi (Tabela 1). 12 pacijenata je bilo sa kolorektalnim rakom, 10 pacijenata sa karcinomom prostate, 5 pacijenata sa karcinomom dojke, 4 pacijenta sa rakom bubrega, 4 pacijenta sa pleuralnim ili rakom pluća, 3 pacijenta sa rakom grlića materice/materice, 2 pacijenta sa rakom jetre, 2 pacijenta sa rakom ždrela i 2 pacijenta sa rakom pankreasa, po 1 pacijent sa melanomom, rakom želuca, rakom žučnog kanala i hondrosarkomom.

Jedan pacijent nije počeo istraživanje nakon pristupanja. 89,6% pacijenata je imalo metastaze bolesti. Najveći broj je već ranije bio podvrgnut hemoterapijama. 56,3% pacijenata je bolovalo od raka duže od 3 godine.

Sveukupno 146 ciklusa (584 sedmica) MCP-a je bilo primenjeno. Srednja vrednost ciklusa je bila 2,5 (opseg 0,5-4,5). 20 pacijenata je istupilo iz studije pre kraja druge faze, tako da nisu bili ocenjivani. Najčešći razlozi su bili: povlačenje pristanka (1 pacijent), smrt usled posledica*(5 pacijenata) i napredak tumora (14 pacijenata).

Bezbednost

Jedan pacijent sa hepatoćelijskim karcinomom je morao da prekine sa uzimanjem MCP-a zbog povećanog svraba. Svi drugi pacijenti su podnosili terapiju bez ikakvih ozbiljnih (2. stepen) pratećih pojava koje prate terapiju (Tabela 2). Najčešće prateće pojave su svrab, dispepsija i nadimanje. Što se tiče vitalnih znakova ili laboratorijskih parametara, nije bilo pratećih pojava.

Tabela 1. Karakteristike pacijenata.

Srednja vrednost starosne dobi 65; Opseg 36–82
Bez (procenta) poena
Pol Muški                                         28           (58,3%)
Ženski                                               20           (41,7%)
Dijagnoza
Kolorektalni rak                             12             (25,0%)
Karcinom prostate                         10             (20,8%)
Karcinom dojke                               5               (10,4%)
Rak bubrega                                     4               (8,3%)
Kancer pluća                                    4              (8,3%)
Rak grlića materice                         3              (6,3%)
Rak jetre                                            2              (4,2%)
Karcinom ždrela                              2              (4,2%)
Rak pankreasa                                 2              (4,2%)
Drugi                                                 4              (8,3%)
Pre terapije
Bez terapije                                      1             (2,0%)
Operacija                                          38          (79,2%)
Radioterapija                                   27          (56,3%)
Hemoterapija                                  29           (60,4%)

Tabela 2. Trovanja povezana sa MCP-om.

Stepen 1, 2 Stepen 3
Dispepsija                          4 (3)           1 (0)
Svrab                                   3 (2)           1 (1)
Mučnina                              7 (1)           1 (0)
Tumorski bol                      2 (0)         2 (0)
Krvarenje                            3 (0)          1 (0)
Ascit                                     1 (0)          1 (0)
Nadimanje                          4 (3)          0
Zatvor                                   1 (1)           0
Gubitak težine                    3 (1)           0
Edem                                    7 (0)           0
Dijareja                                7 (0)           0
Povraćanje                          6 (0)           0
Infekcija                               5 (0)           0
Bol u zglobovima               4 (0)            0
Zamor                                   4 (0)           0
Bol u kostima                      4 (0)            0
Dispnea                                 2 (0)           0
Povećanje težine                  3 (0)           0
Gubitak tečnosti                  3 (0)           0
Groznica                                2 (0)          0
Inkontinencija                     2 (0)           0
Zbunjenost                            0 1                (0)
Ošamućenost                       0 1                 (0)
Tromboza                             1 (0)           1 (0)
Divertikulitis                        1 (0)           0
Hemoptizija                          2 (0)          0
Žutica                                      1 (0)          0

Srednja Težina [kg] 71,8; Opseg 46, 4–104, 9

Gubitak težine (kg)
Nepoznato
0                              29       (60,4%)
0-2                            6       (12,5%)
>2-4                          5       (10,4%)
>4                              4       (8,3%)
KI1 Status
>80                           19      ( 39,6%)
≥80>60                    17      (35,4%)
≥60                            12     (25,0%)
Jačina bola
0                                   9     (18,8%)
>0≤19                         10    (20,8%)
>20≤30                       13   (27,1%)
>30≤49                         4   (8,3%)
>50≤100                      10   (20,8%)

Klinička reakcija

Klinička reakcija je ocenjivana na osnovu RECIST kriterijuma. Jedini pacijenti koji su uzimani u obzir za procenu tumorske reakcije su oni koji su prošli najmanje dva ciklusa terapije MCP-om. 26 od 49 pacijenata se moglo ocenjivati. Nakon 2 ciklusa (8 sedmica) oralnog uzimanja MCP-a, kod 11 pacijenata se stabilizovala bolest (SD), dok je 15 pacijenata imalo napredujuću bolest (PD). Ipak, kod 10 pacijenata se SD pokazala nakon 4 ciklusa (16 sedmica), a kod 6 pacijenata, SD se održao duže od 6 ciklusa (24 nedelje).

Zadivljujuća je činjenica što je kod pacijenta koji je bolovao od metastaze karcinoma prostate, koji je svrstan kao SD, prema RECIST kriterijumu, tokom perioda od 9 meseci došlo do smanjenja nivoa seruma PSA od 50% nakon 16 sedmica lečenja povezanog sa značajnim povećanjem kliničke dobrobiti, kvaliteta života i slabljenja bola. Nijedan pacijent nije ispoljio potpunu reakciju.

Kvalitet Života

Na kraju drugog ciklusa, kod 26 od 49 pacijenata je ocenjivan kvalitet života i kod 13
pacijenata na kraju četvrtog ciklusa . Analiza je otkrila poboljšanje fizičkog
funkcionisanja, socijalnog funkcionisanja, opšteg zdravstvenog stanja, zamora, bola,
dispneje, nesanice i gubitka apetita, poredeći sa baznim vrednostima.

Promene emotivnog i kognitivnog funkcionisanja, kao i mučnine/povraćanja, zatvora i dijareje nisu zabeležene. Jedino zbog finansijskih poteškoća dolazi do laganog pogoršanja do kraja drugog ciklusa, što ometa da se pacijenti stabilizuju do kraja četvrtog ciklusa.

Klinička dobrobit

17 od 29 pacijenata koji su primali MCP najmanje 2
ciklusa, mogu biti potpuno procenjivani po pitanju jačine bola, opšteg zdravstvenog stanja i promene telesne težine.

Fokusirajući se na jačinu bola, procenjivano je 19 pacijenata. Kod 2 pacijenta (6,9%) je došlo do pozitivnog rezultata, kod 4 pacijenata (13,8%) je došlo do negativnog rezultata, dok kod 13 pacijenata (44,8%) nije bilo nikakve promene u jačini bola. U skladu sa ovim, čini se vrednim pomena što je 14 pacijenata prošlo kroz 4 ciklusa. Među njima je 1 pacijent koji je bolovao od povećanja bola.

Analiza uzimanja analgetika nakon 2 ciklusa lečenja je pokazala jednog pacijenta sa pozitivnim rezultatom, dok je 15 (51,7%) pacijenata ostalo stabilno i 3 pacijenta (10,3%) bilo sa negativnim rezultatom. Opšta klasifikacija bola nakon 2 ciklusa lečenja je bila stabilna kod 12 pacijenata (41,4%), pozitivna kod 2 pacijenta (6,7%) i negativna kod 5 pacijenata (17,2%).

Diskusija

Naše pilot istraživanje ukazuje na to da je MCP suplement u ishrani sa povoljnim osobinama po pacijente sa znatno uznapredovalim rakom, gde ne postoje obećavajuće antitumorske terapije. Pecta-Sol ® i Expecting® su dva brenda MCP-a u skladu sa karkateristikama primarne
literature.

Kako su svi pacijenti u studiji bili u palijativnoj situaciji, bolujući od jačih sindroma poput bola, kaheksije, astenije, malaksalosti, psihološkog poremećaja, mučnine i povraćanja, glavni cilj naše terapeutske intervencije je pored dobijanja antitumorske efikasnosti, bilo poboljšanje kvaliteta života, očuvanje fizičke funkcionalnosti, blagodeti kao i olakšati uticaj simptoma.

Povodom toga, na prvom koraku istrage, koncentrišemo se na podnošljivost MCP-a, kvalitet života i reakciju kliničke dobrobiti, koja meri simptomatsko poboljšanje na osnovu nivoa bola, uzimanja analgetika, sposobnosti obavljanja dnevnih obaveza i promene težine.

Plan našeg istraživanja

je bio inspirisan ranijim podacima koji su ukazali na odnos uticaja gemcitabina nasuprot 5- floururacila na reakciju kliničke dobrobiti (23,8% nasuprot 4,8%), što je dovelo do odobravanja primarnog lečenja pacijenata sa uznapredovalim rakom pankreasa.

Pod ovim kontekstom je zapanjujuće to što lečenje MCP-om u našoj studiji je povezano sa reakcijom opšte kliničke dobrobiti od 20,7% (6/29 pacijenata), kao i sa poboljšanjem kvaliteta života. MeĎutim, veliki stepen odustajanja od 20 pacijenata, 8 nedelja od početka lečenja, mora se uzeti u obzir, sa obzirom na slaba klinička stanja većine pacijenata koji su stupili u naše ispitivanja i probleme sa pristankom kod uznapredovalih bolesti.

Sa obziron na pretkliniča istraživanja koja su pokazala inhibiciju širenja ćelija tumora umesto direktnih antitumorskih dejstava, nije začuđujuće što lečenje MCPom nije izazvalo nikakvu realnu antitumorsku reakciju kod pacijenata koji boluju od nekontrolisanog rast raka i metastaze tumora otpornih na terapiju.

Međutim, sa obzirom na ovakvu pozadinu, zadivljujuće je što je čak 12 (10) od 49 pacijenata pokazalo stabilizaciju bolesti tokom perioda od 8 (16) nedelja oralnog lečenja MCP-a. Štaviše; 6 pacijenata je imalo SD; i to duži period od 24 sedmice.

Pored toga, smanjenje nivoa seruma PSA od 50% nakon 16 sedmica lečenja se povezuje sa značajnim povećanjem kliničke dobrobiti; kvaliteta života i smanjenja bola kod jednog pacijenta sa znatno uznapredovalim hormonski-agresivnim rakom prostate; što ukazuje na antitumorska dejstva čak i kod pacijenata sa znatno uznapredovalim solidnim tumorima, potvrđujući preliminarne rezultate Struma i drugih Pogađajte druge*.
Uprkos ovim ohrabrujućim kliničkim podacima; i dalje postoje brojna neodgovorena pitanja koja se tiču, na primer; preciznih mehanizama delovanja MCP kod pacijenata kao i jasnog definisanja farmakokinetike kako bi se lakše definisala optimalna biološki aktivna doza.

Čak se i ovi preliminarni podaci trebaju potvrditi kod uže precizirane populacije pacijenata.

Ipak, ovo je prva prilagodljiva studija Dobre Kliničke Prakse (GCP) koj pokazuje relevantne, merljive kliničke efekte oralno primenjenog prirodnog proizvoda MCP kod populacije ranije ozbiljno lečenih pacijenata koji boluju od raka. Ovo zaokružuje ulogu komponenti ishrane u napretku i metastazi raka kao oblasti u povoju od kliničke važnosti.

Priznanja Najviše se zahvaljujemo Felis Kasper i Barbari Sauer povodom njihovog kritičkog čitanja rukopisa. Osoblje odeljenja Erazmus i laboratorije kliničke dijagnoze nose visoka priznanja. TakoĎe se zahvaljujemo autorima dopisnicima ranijih članaka koji su nam dali dodatne potrebne informacije. Ovo kliničko istraživanje je pomognuto bilo subvencijama Gotfrida i Julije Bangerter-Rajner- Štiftung, Eman-Štiftun i Štiftung Fürstlicher

Kommerzienrat* Gvido Feger. Svi autori su bili uključeni u skupljanje podataka
za ovaj članak kao i intelektualni doprinos razvoju, analizi i opisu ovog projekta. Autori nisu imali sukob interesa. Ovo kliničko istraživanje je sponzorisano od strane MCP Forschungsfond, Landquartstraße 3, CH-9320 Arbon, Švajcarska i Take Care AG, Würzgrabenstraße 6, CH-8048 Cirih,Švajcarska

Reference

[1] Anderson, J.W. 1995. Dietary fiber, complex carbohydrate and coronary artery disease. Can. J. Cardiol., 11:55G–62G.

[2] Anderson, J.W., Jones, A.E. and Riddell-Mason, S. 1994. Ten different dietary fibers have significantly different effects on serum and
liver lipids of cholesterol-fed rats. J. Nutr., 124:78–83.
[3] Barondes, S.H., Cooper, D.N., Gitt, M.A. et al. 1994. Galectins.
Structure and function of a large family of animal lectins. J. Biol.
Chem., 269:20807–10.

[4] Bingham, S.A., Day, N.E., Luben, R. et al. 2003. Dietary fiber in food
and protection against colorectal cancer in the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): an observational
study. Lancet, 361:1496–501.

[5] Bresalier, R.S., Yan, P.S. and Byrd, J.C. 1997. Expression of the
endogenous galactose-binding protein galectin-3 correlates with the
malignant potential of tumors in the central nervous system. Cancer,
80:776–87.

[6] Burkitt, D.P. 1979. The protective value of plant fiber against many
modern western disease. Plant Foods Hum. Nutr., 29:39–48.
[7] Burris, H.A. 3rd, Moore, M.J.,Andersen,J. et al. 1997. Improvements
in survival and clinical Benefit with Gemcitabine as first-Line
Therapy for Patients with advanced p

ClinicalTrials.gov je baza podataka o privatnim i javno finansiranim kliničkim studijama sprovedenim širom sveta.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01681823