suplementi kod autizma

 

Definicija „vitamina”, odnosno „esencijalnih minerala” je ta što njihov manjak uzrokuje bolest, pa i smrt. Preporučene Dnevne Doze (RDA) su minimalne količine potrebne za prevenciju bolesti, ali mogu biti manje od količine potrebne za optimalno mentalno i fizičko zdravlje. Većina ljudi u SAD-u unose manje od RDA jednog ili više vitamina i minerala.

Na primer,

dosta žena ima manjak kalcijuma i gvožđa, što dovodi do osteoporoze i anemije. Vitamini i minerali su dostupni u povrću, voću, mesu i drugim izvorima. Međutim, uobičajena ishrana u SAD-u manjkava je ključnimn vitaminima i mineralima, tako da brojni ljudi moraju uzimati suplemente. Deca sa autizmom, izgleda, imaju povećanu potrebu za nekim vitaminima i mineralima. Primarna uloga vitamina i minerala je da deluju kao enzimski kofaktori za brojne važne reakcije u telu.

Na primer,

proizvodnja serotonina (važnog neurotransmitera) traži konverziju 5-HTP u serotonin, a vitamin B6 je kofaktor za enzime za tu reakciju, što znači da u značajnoj meri ubrzava reakciju. Ako imate premale nivoe vitamine B6, reakcija je tada spora i manje se serotonina proizvodi. Vitamin B6 je uključen u preko 100 enzimskih rakcija u telu, uključujući i proizvodnju nekoliko neurotransmitera. Neki vitamini i minerali su uključeni u stotine enzimskih reakcija, utičući na glavne metaboličke procese u telu. Da uprostimo – vitamini i minerali su neophodni za zdrav život.

ISTRAŽIVANJE INDIVIDUALNE VITAMINSKE I MINERALNE SUPLEMENTACIJE DECE I ODRASLIH SA AUTIZMOM

Prema skorijoj anketi nad 539 lekara, vitaminski/mineralni suplementi su među najpreporučenijim medicinskim intervencijama za autizam, a preporučuje ih 49% lekara dece sa autizmom (Golnik i Ajerlend 2009.). Međutim, postoji relativno mali broj studija lečenja vitaminskim/mineralnim suplementima dece sa autizmom.

Tri studije su pokazale da deca sa autizmom imaju otežanu metilaciju (umanjeni SAM), smanjeni glutation i povećano oksidativno oštećenje (Džejms et al 2004.,2006.,2009.) u odnosu na neurotipičnu decu. 

Dve otvorene studije su pokazale da je suplementacija u ishrani – sa vitaminom metil-B12, folnom kiselinom (posebnom vrstom folne kiseline) i (u jednoj studiji) trimetilglicinom – rezultovala statistički značajnim poboljšanjima metilacije, glutationa i oksidativne štete (Džejms et al 2004,2006.). Dvostruko slepa, placebo-kontrolisana studija od 30 nedelja (Dolsek et al 1993) visoke doze vitamina C (110mg/kg) je dovela do smanjenja težine autizma, merenog na Ritvo-Friman skali. Jedna mala otvorena studija (Fridenfeld et al 2011.) je pokazala da je tokom dve nedelje uzimanja NADH-a (aktivne forme vitamina B3) došlo do  poboljšanja metilacije, nivoa glutationa, NADH i riboze.

Izvedeno je 11 dvostruko slepih placebo-kontrolisanih studija vrlo visoke doze vitamina B6 sa magnezijumom, sa poboljšanjima u skoro svim aspektima ponašanja. Međutim, te studije su bile donekle ograničene metodološkim problemima, uključujući mali broj uzoraka i korišćenje alata procene ograničene validnosti.

ISTRAŽIVANJE MULTIVITAMISKE/MINERALNE SUPLEMENTACIJE DECE I ODRASLIH SA AUTIZMOM

Studija iz 2004.:

2004. smo objavili malu pilot studiju multivitaminske/mineralne suplementacije dece sa ASD (Adams et al 2004.), koja je koristila nasumični, dvostruko slepi, placebo kontrolisan sistem. Nijedno dete koje je učestvovalo u studiji nije koristilo vitaminsko/mineralnu suplementaciju dva meseca pre studije. Našli su da je kod lečene grupe bilo više poboljšanja nego kod placebo grupe, uz statistički značajnija poboljšanja sna (p=0.03) i gastrointestinalnih problema (p=0.03), koji su uobičajeni kod autizma.

Studija iz 2007/2008.:

Na osnovu obećavajućih rezultata studije iz 2004., tokom 2007/2008., sproveli smo malu otvorenu pilot studiju posebnih vitaminskih/mineralnih suplemenata, nad 10 dece sa ASD, koja uključuje merenje nutricionih stanja pre i posle (vitamini, minerali, aminokiseline) kao i metaboličkih funkcija (oksidativna šteta, metilacija, glutation, sulfacija i neurotransmiteri). Suplement je dobro apsorbovan (kao što se vidi u povećanim nivoima krvi i urinarnog lučenja), uz povećane nivoe glutationa i nekih neurotransmitera. Rezultati te pilot studije su korišćeni za reformulaciju suplementa, fino podešavajući nivoe nekih sastojaka, na osnovu laboratorijskih nalaza.

Studija iz 2008/2009.

Tokom 2008/2009., ova revidirana „druga generacija”suplemenata je korišćena za sprovođenje nasumične, dvostruko slepe, placebo-kontrolisane tromesečne studije lečenja. Studija je započeta sa detaljnom studijom poređenja nutritivnih i metaboličkih statusa dece sa autizmom (N=55 regrutovanih za studiju lečenja) i neurotipične dece istih godina, pola i sa istog prostora (Adams et al 2011.a).

Grupa sa autizmom je imala brojne statistički značajne razlike (p<0,001) njihovih prosečnih nivoa biomarkera u poređenju sa neurotipičnom grupom, uključujući: niske nivoe biotina, glutationa, S-adenosilmetionina (SAM), uridina, plazma adenozin-5-trifosfata (ATP), smanjeni nivo nikotinamid adenin dinukleotid (NADH), smanjeni nivo nikotinamid adenin dinukleotid fosfata (NADPH), plazma sulfata (slobodnog i totalnog) i plazma triptofana; takođe i visoke nivoe markera oksidativne štete i glutamata u plazmi. Statistička analiza je pokazala značajne veze između sve tri skale težine autizma i nekoliko grupa biomarkera, uključujući prvenstveno vitamine, minerale i aminokiseline.

Period lečenja u studiji je sproveden kroz nasumičnu, dvostruko slepu, placebo-kontrolisanu tromesečnu vitaminsko/mineralnu studiju (Adams et al 2011.b).

Studija je obuhvatala 141 dete i odraslu osobu sa autizmom. Biomarkeri nutritivnih i metaboličkih statusa su mereni u podgrupama učesnika (53 dece, starosti od 5-16 godina). Vitaminska/mineralna suplementacija se generalno dobro podnosila, uz individualno korigovanje za optimalni benefit. Nivoi većine vitamina, minerala i biomarkera su se poboljšali, ukazujući na dobru apsorpciju.

Postojala su brojna statistička poboljšanja nutritivnih i metaboličkih statusa, uključujući poboljšanja sulfata, metilacije, glutationa, oksidativne štete, ATP i NADH. Većina ovih metaboličkih biomarkera se poboljšala ka normalnim nivoima, ili bar blizu njih. Grupa sa suplementima je imala značajnija poboljšanja u odnosu na placebo grupu sa Revidiranih Globalnih Utisaka Roditelja (PGI-R, Prosečne Promene, p=0,008) i kod podocena hiperaktivnosti p=0,003, napada besa p=0,009, ukupno p=0,02, a receptivni jezik p=0,03. Generalno, izgleda da oko 1/3 grupe nije imalo poboljšanja, 1/3 je imala delimična poboljšanja, a 1/3 je imala značajna poboljšanja. Poboljšanja su bila najbolja u grupi mlađih od 18 godina, ali je bilo i prijavljenih poboljšanja i kod grupe odraslih.

Studija iz 2011.-2013.:

Od 2011. do 2013., sprovedena je dvanaestomesečna, nasumična, jednostruko slepa, kontrolisana studija lečenja dece i odraslih sa autizmom uz kombinaciju 6 nutritivnih tretmana, uključujući i poboljšanu verziju vitaminskih/mineralnih suplemenata korišćenih tokom studije iz 2008/2009. Vitaminsko/mineralne suplemente su učesnici ocenjivali kao jedan od dva najdelotvornija lečenja, a rezultati studije se skupljaju za publikaciju.

2014: Objavljivanje ANRC Suština***:

U junu 2014., odlučili smo da objavimo poboljšanu verziju suplementa korišćenog u studijama iz 2007/2008., 2008/2009. i 2011/2013. Kako bi sprečili finansijske sukobe interesa, formirali smo neprofitni Centar za Istraživanje Ishrane kod Autizmq (ANRC), koji distribuira vitamiski/mineralni suplement, poznat kao ANRC.
Suština***. ANRC takođe daje i opšte nutricionističke preporuke porodicama na www.autismnrc.org

REZIME 

Mnoge istraživačke studije su pokazale da deca i odrasli sa autizmom često imaju nutricione i metaboličke probleme, uključujući i probleme sa metilacijom, glutationom, oksidativnom štetom, sulfacijom, litijumom i druge. Naše istraživanje je pokazalo da vitaminski/mineralni suplementi mogu značajno poboljšati ili čak normalizovati nutricione i metaboličke probleme, rezultujući značajnim poboljšanjem simptoma na osnovu obimne, dvostruko slepe, placebo kontrolisane studije.

PREPORUKA

Preporučujemo da sva deca i odrasli sa autizmom razmotre probnu vitaminsku/mineralnu suplementaciju od 2-3 meseca, namenjenu za osobe sa autizmom, nalik suplementaciji korišćenoj u studiji. Počinjući sa niskom dozom, postepeno je povećavajući, postoji minimalan rizik od štetnih efekata, a izgledi su da će brojna deca i odrasli imati koristi, nekada i značajne.

Bio:

Džejms B. Adams, PhD, je direktor Istraživačkog Programa Autizma/Aspergera na Univerzitetu Arizone. Takođe je i predsednik Centra za Istraživanje Ishrane u Autizmu, nove, neprofitne posvećene davanjem porodicama autističnih informacije i preporuke za ishranu na osnovu naučnih dokaza. Takođe je i kopredsednik Naučnog Saveta Društva Autizma iz Većeg Feniksa. Objavio je preko 30 naučih radova na temu autizma. Ima i odraslu ćerku sa autizmom.

REFERENCES
Adams JB, Holloway C.

Pilot study of a moderate dose
multivitamin/mineral supplement for children with
autistic spectrum disorder. J Altern Complement Med.
2004 Dec;10(6):1033-9.
Adams JB, George F, Audhya T.

Abnormally high plasma levels of vitamin B6 in children with autism not taking supplements compared to controls not taking supplements. J Altern Complement Med. 2006a
Jan-Feb;12(1):59-63.
Adams JB, Audhya T, McDonough-Means S, Rubin RA,
Quig D, Geis E, Gehn E, Loresto M, Mitchell J, Atwood S,
Barnhouse S, Lee W.

Nutritional and Metabolic Status of Children with Autism vs. Neurotypical Children, and the Association with Autism Severity,
Nutr Metab (Lond). 2011a Jun 8;8(1):34.
Adams JB, Audhya T, Mcdonough-Means S, Rubin RA,
Quig D, Geis E, Gehn E, Loresto M, Mitchell J, Atwood
S, Barnhouse S, Lee W

Effect of a Vitamin/Mineral
Supplement on Children with Autism, BMC Pediatrics
2011b, 11:111
Dolske MC, Spollen J, McKay S, Lancashire E, Tolbert L.
A preliminary trial of ascorbic acid as supplemental
therapy for autism. Prog Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry. 1993 Sep;17(5):765-74.
Freedenfeld S, Hamada K, Audhya T, Adams JB.

Metabolic endophenotype
and related genotypes are associated with oxidative stress in children with autism. Am J Med Genet B
Neuropsychiatr Genet. 2006 141:947-
Research Center, a non-profit which produces a
vitamin/mineral supplement (ANRC Essentials)
for children and adults with autism. However, he
works as a volunteer, and does not receive any
royalties from the sales of ANRC Essentials or any
nutritional supplement.